Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 20 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể, ban, hội » Ban thanh tra trường học

Ban thanh tra trường học

Cập nhật lúc : 21:29 25/09/2013  

Báo cáo hoạt động thanh tra năm học 2012-2013, phương hướng nhiệm vụ TT năm học 2013-2014

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT

TỈNH TT HUẾ

BAN THANH TRA NHÂN DÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  Huế, ngày 20 tháng 9 năm 2013

 

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THANH KIỂM TRA

 NĂM HỌC 2012 - 2013

 

Căn cứ công văn số  1771/ GD ĐT-TTH – Huế ngày 19 tháng 9 năm 2012   Thừa thiên Huế về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2012 – 2013, ban thanh tra nhân dân trường THPT – DTNT Tỉnh báo cáo hoạt động công tác thanh kiểm tra nội bộ trong năm học như sau:

I. Tổ chức của Ban thanh tra nhân dân:

            Ban thanh tra nhân dân trường PT DTNT Tỉnh gồm có 3 thành viên và được phân công công việc cụ thể như sau:

1. Ô. Nguyễn Văn Hội - Trưởng ban -      phụ trách chung

2. Ô. Dương Quang Thắng - ban viên-  phụ trách nội trú, phong trào

3. Bà Lê Thị Đông Phương - ban viên -  phụ trách chuyên môn

II. Nội dung công việc đã thực hiện:

1Hoạt động giám sát:

- Giám  sát  nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường về việc thực hiện đường lối,  chủ trương  chính sách của Đảng, Nhà nước.

     - Giám sát quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm từ năm học 2012- 2013 theo hướng dẫn của Sở GD - ĐT T.T.Huế  về việc “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dụcvà nghị quyết hội nghị cán bộ công nhân viên chức nhà trường.

- Giám sát việc thực hiện thu – chi tài chính của nhà trường, và quá trình mua sắm các tài sản cố định của nhà trường.

- Giám sát và kiểm tra các khoản thu đầu năm và công tác tuyển sinh năm học 2012-2013 và đã có công văn báo cáo cho ban thanh tra nhân dân của sở Giáo dục đào tạo T.T.Huế

- Giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ  của nhà trường.

- Giám sát việc thực hiện chế độ của học sinh, định lượng, chất lượng tại nhà ăn; Nội quy ký túc xá, quy tắc ứng xữ văn hóa, nội quy trong nhà trường.

- Giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động“ về chống  tiêu cực  và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”  

- Giám sát việc thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và “ Ngày pháp luật” trong nhà trường( mỗi tháng chính quyền tổ chức học 1 lần).

- Giám sát việc giải quyết các khiếu tố, khiếu nại (không có).

2. Hoạt động kiểm tra :

- Kết hợp với chuyên môn kiểm tra việc soạn  giáo án, hồ sơ sổ sách  của 100 % giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

- Cùng với chuyên môn kiểm tra việc thực hiện chương trình , kế hoạch giảng dạy của giáo viên.

       - Kiểm tra, thanh tra toàn diện có sự phối hợp với chuyên môn: 09 giáo viên( chiếm tỉ lệ 30%) và 02 nhân viên trên mỗi năm học.

Kết quả:

            Nhìn chung, tất cả giáo viên đều thực hiện tốt công việc giảng dạy, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, không vi phạm nội quy, quy chế chuyên môn và điều lệ của nhà trường.

Kết của cụ thể như sau:       9 GV đạt loại tốt.

                                                2 nhân viên đạt khá tốt.

- Thanh tra, kiểm tra các khoản thu đầu năm, các khoản thu ngoài ngân sách và đã có công văn báo cáo cho ban thanh tra nhân dân của sở Giáo dục đào tạo T.T.Huế

            3. Hoạt động thanh tra

       Dưới sự điều hành, chỉ đạo trực tiếp của Ban chấp hành công đoàn, Ban thanh tra nhân dân đã thanh tra những công việc đã đề ra trong nhiệm kỳ 2012-2013.

Trên đây là bản báo hoạt động công tác thanh tra của ban thanh tra nhân dân trường THPT – DTNT tỉnh Thừa Thiên – Huế trong nhiệm kỳ 2012 – 2013  xin được trình bày trước Hội nghị.

 

PHẦN II: KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

 CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN NĂM HỌC 2013 - 2014

 

Căn cứ công văn số 1771 / GD ĐT-TTH – Huế ngày 9  tháng 9 năm 2013 của Sở giáo dục và đào tạo Thừa thiên Huế về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2013 – 2014, Ban thanh tra nhân dân trường THPT – DTNT Tỉnh lập kế hoạch hoạt động công tác của mình trong năm học như sau:

1Hoạt động giám sát:

- Giám  sát  nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường về việc thực hiện đường lối,  chủ trương  chính sách của Đảng, Nhà nước.

- Giám sát quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013- 2014 theo hướng dẫn của Sở GD - ĐT T.T.Huế và nghị quyết hội nghị cán bộ công nhân viên chức nhà trường.

- Giám sát việc thực hiện thu – chi tài chính của nhà trường, và quá trình mua sắm các tài sản cố định của nhà trường.

- Giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ  của nhà trường.

- Giám sát việc thực hiện chế độ của học sinh, định lượng, chất lượng tại nhà ăn; Nội quy ký túc xá, quy tắc ứng xữ văn hóa, nội quy trong nhà trường.

- Giám sát việc thực hiện 2 cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sang tạo”; và phong trào thi đua“ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”  

- Giám sát việc thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và “ tuần sinh hoạt tập thể” cho học sinh trong nhà trường.

- Giám sát việc giải quyết các khiếu tố, khiếu nại (nếu có).

2-Hoạt động kiểm tra :

- Kết hợp với chuyên môn kiểm tra việc soạn  giáo án, hồ sơ sổ sách  của 100 % giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

- Cùng với chuyên môn kiểm tra việc thực hiện chương trình , kế hoạch giảng dạy của giáo viên.

       - Kiểm tra, thanh tra toàn diện có sự phối hợp với chuyên môn: 08 giáo viên( chiếm tỉ lệ 30%) và 02 nhân viên.

       - Thanh tra, kiểm tra các khoản thu đầu năm,  các khoản thu ngoài ngân sách.

       3.Hoạt động thanh tra:

       Dưới sự điều hành, chỉ đạo trực tiếp của Ban chấp hành công đoàn, Ban thanh tra nhân dân sẽ thanh tra những vấn đề nảy sinh đột xuất ( nếu có)

Trên đây là kế hoach công tác thanh tra của ban thanh tra nhân dân trường THPT – DTNT tỉnh Thừa Thiên – Huế trong năm học 2013 – 2014  xin được báo cáo trước Hội nghị.

          Xác nhận của BCH CĐCS                  TM. BAN THANH TRA NHÂN DÂN

                     CHỦ TỊCH                                         TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

          Nguyễn Ngọc Minh Huân                                    Nguyễn Văn Hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 39423