Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 21 tháng 10 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Đoàn thể, ban, hội » Hội phụ huynh học sinh