Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 11 tháng 10 năm 2015

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Đề thi - Đáp án

Toán

Cập nhật lúc : 02:13 27/11/2012  

Kiểm tra 1 tiết - hình học - lớp 11 (HK1)

Tải file

Sở Giáo dục & Đào tạo Thừa Thiên-Huế  KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC

Trường THPT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh  LỚP 11A – NĂM HỌC 2012 - 2013

    (ĐỀ CHÍNH THỨC)                             Thời gian làm bài : 45 phút

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ĐỀ B.

Câu 1 (3điểm)

          a/ Định nghĩa phép vị tự tỉ số k

          b/ Cho phép vị tự tâm o tỉ số k biến điêm M thành  và phép vị tự tâm o tỉ số k biến điểm   thành điểm M”. Chứng minh phép biến hình trên biến M thành M” cũng là phép vị tự

Câu 2 (6 điểm) Trong mặt oxy cho đường thẳng d và đường tròn © lần lượt có phương trình

          a/ Tìm tọa độ tâm I và bán kính của đường tròn ©

          b/ Tìm phương trình đường tròn là ảnh của © qua phép vị tự tâm o tỉ số k = - 2

          c/ Tìm phương trình dường thẳng là ảnh của d qua phép quay tâm o góc quay .

Câu 3 (1điểm). Trong mp xoy xét phép biến hình F biến mỗi điểm M(x;y) thành chứng minh F là một phép đồng dạng.

 

---------------- HẾT ----------------

 

 

 

 

Sở Giáo dục & Đào tạo Thừa Thiên-Huế       KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC

Trường THPT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh       LỚP 11A – NĂM HỌC 2012 - 2013

               (ĐỀ CHÍNH THỨC)                        Thời gian làm bài : 45 phút

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỀ A

 Câu 1 (3điểm)

          a/ Định nghĩa phép đồng dạng tỉ số k > 0

          b/ Cho phép vị tự tâm o tỉ số k biến điêm M thành  và phép vị tự tâm o tỉ số k biến điểm   thành điểm M”. Chứng minh phép biến hình trên biến M thành M” cũng là phép vị tự

Câu 2 (6 điểm) Trong mặt oxy cho đường thẳng d và đường tròn © lần lượt có phương trình

          a/ Tìm tọa độ tâm I và bán kính của đường tròn ©

          b/ Tìm phương trình đường tròn là ảnh của © qua phép vị tự tâm o tỉ số k = - 2

          c/ Tìm phương trình dường thẳng là ảnh của d qua phép quay tâm o góc quay .

Câu 3 (1điểm). Trong mp xoy xét phép biến hình F biến mỗi điểm M(x;y) thành    chứng minh F là một phép đồng dạng.

 

---------------- HẾT ----------------

 Click vào file đính kèm để tải đề và đáp án