Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 19 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu học tập

Tư liệu học tập

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Exercise on relative clauses

RELATIVE CLAUSES —¶– EXERCISE 1: Choose the  best answer: 1.James will only go to places…………..are recommended by his friends.    a. what                              b. where                               c. which                       d. how. 2.Miss Kelly took part in the singing contest………….she was on holiday in Japan.    a. what                              b....

Practice test 1 for gifted grade 12 students

Test 1 I. Pronunciation: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest (1p)   1. A. bags                    B. mats                                    C. nuns                        D. friends 2. A. books                  B. beats                        C. seats                        D. joggers 3. A. knocked              B. walked                    C....

English 12 - Phrasal verbs

E 12 - PHRASAL VERBS   A/ Trong tieáng Anh hieän ñaïi, ngöôøi ta hay duøng một hay hai particle (giôùi töø hay traïng töø ) sau ñoäng töø ñeå coù ñöôïc söï khaùc nhau veà yù nghóa.  Ví duï:...

Đề cương ôn tập kiểm tra học kỳ II môn Ngữ văn - khối 11 - năm học 2012 - 2013

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN LỚP 11 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012 - 2013   I/ Nghị luận xã hội 1/ Yêu cầu kĩ năng: Học sinh cần ôn lại - Kĩ năng làm một bài văn nghị luận xã hội...

ôn tập kiểm tra học kỳ II môn Ngữ văn - khối 10 - năm học 2012 - 2013

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 10 Môn: Ngữ văn I. Phần Tiếng Việt. 1.Những yêu cầu sử dụng Tiếng Việt. *  Sử dụng đúng theo các chuẩn mực của Tiếng Việt.   - Về ngữ âm và chữ viết:       + Phát âm theo chuẩn.      ...

Ôn tập môn tiếng Anh lớp 12 - Học kỳ 2

ENGLISH 12 REVISION FOR SECOND – SEMESTER EXAMINATION I - TOPICS:                            1. Endangered Species 2. Books 3. Water Sports 4. The 22nd SEA Games 5. International Organizations 6. Women in Society 7. The Association of Southeast Asian Nations III - GRAMMAR: - So, but, however and therefore - Modal in...

active and passive voice

ACTIVE – PASSIVE VOICE Exercise 1: Change these sentences into Passive voice. The boys broke the window and took away some pictures. I’ll go by train and my friend will meet me...