Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 16 tháng 09 năm 2014

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức trường lớp

Tin tức trường lớp

Cập nhật lúc : 17:45 24/08/2013  

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường năm học 2013 - 2014


(Đề nghị thầy, cô giáo xem kế hoạch này để viết kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân)


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ

 TRƯỜNG PT DTNT TỈNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:   01    /KH-DTNT

 Thừa Thiên Huế, ngày  13tháng 7năm 2013

 

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014

 

             Thực hiện Công văn số 1354/ KH-SGDĐT ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013 – 2014, trường Phổ thông DTNT Tỉnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của đơn vị trong năm học 2013 – 2014 như sau:

I. Mục đích của BDTX

- Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên; yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, phát triển giáo dục của tỉnh, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng  và của Sở.

II. Đối tượng BDTX

Cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy tại trường.

III. Nội dung, thời lượng BDTX

             1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.

             - Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong dạy học lấy học sinh làm trung tâm;

        - Phương pháp và kỹ thuật giáo dục học sinh cá biệt.

             2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.

             - Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật xây dựng đề kiểm tra;

             - Đổi mới phương pháp dạy học ở các bộ môn;

             - Bồi dưỡng chính trị đầu năm học.

   3. Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm học/giáo viên.

             Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học, gồm các mã mô đun:

             - THPT 13: Vai trò của yếu tố nhu cầu và động lực học tập của học sinh trong việc xây dựng kế hoạch dạy học;

- THPT 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp;

- THPT 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học;

- THPT 16: Hồ sơ dạy học.

IV. Hình thức BDTX:

1. Hình thức học tập BDTX chủ yếu lấy việc tự học của mỗi một cán bộ, giáo viên (tự nghiên cứu qua tài liệu, qua mạng Internet,...), kết hợp với sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ, nhóm bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.

2. Tham gia các lớp bồi dưỡng tập trung do Sở tổ chức.

3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập chính trị đầu năm học 2013 – 2014 do nhà trường tổ chức.

4. Tham gia dự giờ đồng nghiệp trong tổ, nhóm chuyên môn, chỉ tiêu tối thiểu 18 tiết/ năm học.

5. Dự giờ đồng nghiệp ngoài trường 3 tiết/ năm học/ giáo viên đối với các môn ngữ văn, địa lý, vật lý, tiếng Anh.

6. Thực hiện thao giảng chuyên môn với chỉ tiêu 4 tiết/ năm học/ giáo viên.

7. Tham gia các buổi sinh hoạt chuyên đề trong nhóm bộ môn, hoặc nhà trường tổ chức.

V. Tài liệu bồi dưỡng

 - Tài liệu nội dung BDTX 1 và 3 do Bộ GD&ĐT ban hành;

 - Tài liệu nội dung BDTX 2: Trên cơ sở tài liệu đã được Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn cho cán bộ cốt cán từ năm học 2012-2013 và các năm học trước, BGH nhà trường phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giáo viên.

- Cán bộ, giáo viên tự sưu tầm tài liệu ở sách, báo, mạng Internet…

         Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ, giáo viên trường phổ thông DTNT Tỉnh năm học 2013 – 2014.

 

 

Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Website của trường;                                                                               

- Lưu văn thư

KT.Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

Đỗ Thúc Công

 

 

Tải file

Số lượt xem : 5576

Chưa có bình luận nào cho bài viết này